Devanagari,Sanskrit,Hindi

Annamayya Keerthanas Navarasamuladee Nalinaakshi – Devanagari

Comments Off on Annamayya Keerthanas Navarasamuladee Nalinaakshi – Devanagari 12 June 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in शुद्ध दॆवनागरी (Samskritam). View this in सरल दॆवनागरी (हिंन्दी), with simplified anuswaras for easy reading.
 

रचन: अन्नमाचार्य

नवरसमुलदी नलिनाक्षि ।
जवकट्टि नीकु जवि सेसीनि ॥

शृङ्गार रसमु चेलिय मोकम्बुन ।
सङ्गति वीररसमु गोल्ल ।
रङ्गगु करुणरसमु पेदवुलनु ।
अङ्गपु गुचमुल नद्भुत रसमु ॥

चेलि हास्यरसमु चेलवुल निण्डी ।
पलुचनि नडुमुन भयरसमु ।
कलिकि वाडुगन्नुल भीभत्समु ।
अल बोम जङ्केनल नदे रौद्रम्बु ॥

रति मरपुल शान्तरसम्बदे ।
अति मोहमु पदियवरसमु ।
इत्वुग श्रीवेङ्कटेश कूडितिवि ।
सतमै यीपेकु सन्तोस रसमु ॥

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics