Tamil

Annamayya Keerthanas Naraayanaaya Namo Namo – Tamil

Comments Off on Annamayya Keerthanas Naraayanaaya Namo Namo – Tamil 12 June 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

ரசன: அன்னமாசார்ய

னாராயணாய னமோ னமோ னானாத்மனே னமோ னமோ
யீரசனலனே யெவ்வரு தலசின யிஹபர மம்த்ரமு லிம்தரிகி ||

கோவிம்தாய னமோ னமோ கோபாலாய னமோ னமோ
பாவஜகுரவே னமோ னமோ ப்ரணவாத்மனே னமோ னமோ |
தேவேஶாய னமோ னமோ திவ்யகுணாய னமோ யனுசு
யீவருஸலனே யெவ்வரு தலசின யிஹபர மம்த்ரமு லிம்தரிகி ||

தாமோதராய னமோ னமோ தரணீஶாய னமோ னமோ
ஶ்ரீமஹிளாபதயே னமோ ஶிஷ்டரக்ஷிணே னமோ னமோ |
வாமனாய தே னமோ னமோ வனஜாக்ஷாய னமோ னமோ
யீமேரலனே யெவ்வரு தலசின யிஹபர மம்த்ரமு லிம்தரிகி ||

பரிபூர்ணாய னமோ னமோ ப்ரணவாக்ராய னமோ னமோ
சிரம்தன ஶ்ரீ வேம்கடனாயக ஶேஷஶாயினே னமோ னமோ |
னரகத்வம்ஸே னமோ னமோ னரஸிம்ஹாய னமோ னமோ
யிரவுக னீகதி னெவ்வரு தலசின யிஹபர மம்த்ரமு லிம்தரிகி ||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics