Oriya

Annamayya Keerthanas Naraayanaaya Namo Namo – Oriya

Comments Off on Annamayya Keerthanas Naraayanaaya Namo Namo – Oriya 12 June 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

ରଚନ: ଅନ୍ନମାଚାର୍ୟ

ନାରାୟଣାୟ ନମୋ ନମୋ ନାନାତ୍ମନେ ନମୋ ନମୋ
ୟୀରଚନଲନେ ୟେଵ୍ଵରୁ ଦଲଚିନ ୟିହପର ମଂତ୍ରମୁ ଲିଂଦରିକି ||

ଗୋଵିଂଦାୟ ନମୋ ନମୋ ଗୋପାଲାୟ ନମୋ ନମୋ
ଭାଵଜଗୁରଵେ ନମୋ ନମୋ ପ୍ରଣଵାତ୍ମନେ ନମୋ ନମୋ |
ଦେଵେଶାୟ ନମୋ ନମୋ ଦିଵ୍ୟଗୁଣାୟ ନମୋ ୟନୁଚୁ
ୟୀଵରୁସଲନେ ୟେଵ୍ଵରୁ ଦଲଚିନ ୟିହପର ମଂତ୍ରମୁ ଲିଂଦରିକି ||

ଦାମୋଦରାୟ ନମୋ ନମୋ ଧରଣୀଶାୟ ନମୋ ନମୋ
ଶ୍ରୀମହିଳାପତୟେ ନମୋ ଶିଷ୍ଟରକ୍ଷିଣେ ନମୋ ନମୋ |
ଵାମନାୟ ତେ ନମୋ ନମୋ ଵନଜାକ୍ଷାୟ ନମୋ ନମୋ
ୟୀମେରଲନେ ୟେଵ୍ଵରୁ ଦଲଚିନ ୟିହପର ମଂତ୍ରମୁ ଲିଂଦରିକି ||

ପରିପୂର୍ଣାୟ ନମୋ ନମୋ ପ୍ରଣଵାଗ୍ରାୟ ନମୋ ନମୋ
ଚିରଂତନ ଶ୍ରୀ ଵେଂକଟନାୟକ ଶେଷଶାୟିନେ ନମୋ ନମୋ |
ନରକଧ୍ଵଂସେ ନମୋ ନମୋ ନରସିଂହାୟ ନମୋ ନମୋ
ୟିରଵୁଗ ନୀଗତି ନେଵ୍ଵରୁ ଦଲଚିନ ୟିହପର ମଂତ୍ରମୁ ଲିଂଦରିକି ||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics