Malayalam

Annamayya Keerthanas Naraayanaachyuta – Malayalam

Comments Off on Annamayya Keerthanas Naraayanaachyuta – Malayalam 12 June 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

രചന: അന്നമാചാര്യ

നാരായണാച്യുതാനംത ഗോവിംദ ഹരി |
സാരമുഗ നീകുനേ ശരണംടിനി ||

ചലുവയുനു വേഡിയുനു നടല സംസാരംബു
തൊലകു സുഖമൊകവേള ദുഃഖമൊകവേള |
ഫലമുലിവെ യീ രെംഡു പാപമുലു പുണ്യമുലു
പുലുസു ദീപുനു ഗലപി ഭുജിയിംചിനട്ലു ||

പഗലു രാത്രുലരീതി ബഹുജന്മ മരണാലു
തഗുമേനു പൊഡചൂപു തനുദാനെ തൊലഗു |
നഗിയിംചു നൊകവേള നലഗിംചു നൊകവേള
വൊഗരു കാരപു വിഡെമു ഉബ്ബിംചിനട്ലു ||

യിഹമു പരമുനു വലെനെ യെദിടികല്ലയു നിജമു
വിഹരിംചു ഭ്രാംതിയുനു വിഭ്രാംതിയുനു മതിനി |
സഹജ ശ്രീ വേംകടേശ്വര നന്നു കരുണിംപ
ബഹുവിധംബുല നന്നു പാലിംചവേ ||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics