Devanagari,Sanskrit,Hindi

Annamayya Keerthanas Naraayanaachyuta – Devanagari

Comments Off on Annamayya Keerthanas Naraayanaachyuta – Devanagari 12 June 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in शुद्ध दॆवनागरी (Samskritam). View this in सरल दॆवनागरी (हिंन्दी), with simplified anuswaras for easy reading.
 

रचन: अन्नमाचार्य

नारायणाच्युतानन्त गोविन्द हरि ।
सारमुग नीकुने शरणण्टिनि ॥

चलुवयुनु वेडियुनु नटल संसारम्बु
तोलकु सुखमोकवेल दुःखमोकवेल ।
फलमुलिवे यी रेण्डु पापमुलु पुण्यमुलु
पुलुसु दीपुनु गलपि भुजियिञ्चिनट्लु ॥

पगलु रात्रुलरीति बहुजन्म मरणालु
तगुमेनु पोडचूपु तनुदाने तोलगु ।
नगियिञ्चु नोकवेल नलगिञ्चु नोकवेल
वोगरु कारपु विडेमु उब्बिञ्चिनट्लु ॥

यिहमु परमुनु वलेने येदिटिकल्लयु निजमु
विहरिञ्चु भ्रान्तियुनु विभ्रान्तियुनु मतिनि ।
सहज श्री वेङ्कटेश्वर नन्नु करुणिम्प
बहुविधम्बुल नन्नु पालिञ्चवे ॥

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics