Malayalam

Annamayya Keerthanas Nanati Bathuku – Malayalam

Comments Off on Annamayya Keerthanas Nanati Bathuku – Malayalam 17 October 2010

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

രചന: അന്നമാചാര്യ

രാഗം: മുഖാരി

നാനാടി ബതുകു നാടകമു
കാനക കന്നദി കൈവല്യമു ||

പുട്ടുടയു നിജമു, പോവുടയു നിജമു
നട്ടനഡിമീ പനി നാടകമു |
യെട്ടനെദുടി കലദീ പ്രപംചമു
കട്ട ഗഡപടിദി കൈവല്യമു ||

കുഡിചേദന്നമു കോക ചുട്ടെഡിദി
നഡുമംത്രപു പനി നാടകമു |
വൊഡി കട്ടുകൊനിന ഉഭയ കര്മമുലു
ഗഡി ദാടിനപുഡേ കൈവല്യമു ||

തെഗദു പാപമു, തീരദു പുണ്യമു
നഗി നഗി കാലമു നാടകമു |
എഗുവനേ ശ്രീ വേംകടേശ്വരുഡേലിക
ഗഗനമു മീദിദി കൈവല്യമു ||

Read Related Stotrams:

– അന്നമയ്യ കീര്തന നാരായണതേ നമോ നമോ

– അന്നമയ്യ കീര്തന അദിവോ അല്ലദിവോ

– അന്നമയ്യ കീര്തന കൊംഡലലോ നെലകൊന്ന

– അന്നമയ്യ കീര്തന തംദനാനാ അഹി

– ശ്രീ വേംകടേശ്വര സ്തോത്രമ്

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics