Malayalam

Annamayya Keerthanas Nallani Meni – Malayalam

Comments Off on Annamayya Keerthanas Nallani Meni – Malayalam 12 June 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

രചന: അന്നമാചാര്യ

നല്ലനി മേനി നഗവു ചൂപുല വാഡു |
തെല്ലനി കന്നുല ദേവുഡു ||

ബിരുസൈന ദനുജുല പിംഛമണചിനട്ടി |
തിരുപു കൈദുവ തോഡി ദേവുഡു |
സരിപഡ്ഡ ജഗമെല്ല ചക്ക ഛായകു ദെച്ചി |
തെരവു ചൂപിനട്ടി ദേവുഡു ||

നീടഗലസിനട്ടി നിംഡിന ചദുവുലു |
തേട പരചിനട്ടി ദേവുഡു |
പാടിമാലിനട്ടി പ്രാണുല ദുരിതപു |
തീട രാസിനട്ടി ദേവുഡു ||

ഗുരുതുവെട്ടഗരാനി ഗുണമുല നെലകൊന്ന |
തിരുവേംകടാദ്രിപൈ ദേവുഡു |
തിരമുഗ ധൃവുനികി ദിവ്യപദംബിച്ചി |
തെരചി രാജന്നട്ടി ദേവുഡു ||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics