Devanagari,Sanskrit,Hindi

Annamayya Keerthanas Nallani Meni – Devanagari

Comments Off on Annamayya Keerthanas Nallani Meni – Devanagari 12 June 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in शुद्ध दॆवनागरी (Samskritam). View this in सरल दॆवनागरी (हिंन्दी), with simplified anuswaras for easy reading.
 

रचन: अन्नमाचार्य

नल्लनि मेनि नगवु चूपुल वाडु ।
तेल्लनि कन्नुल देवुडु ॥

बिरुसैन दनुजुल पिंछमणचिनट्टि ।
तिरुपु कैदुव तोडि देवुडु ।
सरिपड्ड जगमेल्ल चक्क छायकु देच्चि ।
तेरवु चूपिनट्टि देवुडु ॥

नीटगलसिनट्टि निण्डिन चदुवुलु ।
तेट परचिनट्टि देवुडु ।
पाटिमालिनट्टि प्राणुल दुरितपु ।
तीट रासिनट्टि देवुडु ॥

गुरुतुवेट्टगरानि गुणमुल नेलकोन्न ।
तिरुवेङ्कटाद्रिपै देवुडु ।
तिरमुग धृवुनिकि दिव्यपदम्बिच्चि ।
तेरचि राजन्नट्टि देवुडु ॥

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics