Malayalam

Annamayya Keerthanas Nagavulu Nijamini – Malayalam

Comments Off on Annamayya Keerthanas Nagavulu Nijamini – Malayalam 12 June 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

രചന: അന്നമാചാര്യ

നഗവുലു നിജമനി നമ്മേദാ |
വൊഗിനഡിയാസലു വൊദ്ദനവേ ||

തൊല്ലിടി കര്മമു ദൊംതല നുംഡഗ |
ചെല്ലബോയിക ജേസേദാ |
യെല്ല ലോകമുലു യേലേടി ദേവുഡ |
വൊല്ല നൊല്ലനിക നൊദ്ദനവേ ||

പോയിന ജന്മമു പൊരുഗുലനുംഡഗ |
ചീയനക യിംദു ജെലഗേദാ |
വേയിനാമമുല വെന്നുഡമായലു |
ഓ യയ്യ യിംക നൊദ്ദനവേ ||

നലി നീനാമമു നാലികനുംഡഗ |
തലകൊനി യിതരമു ദഡവേദാ |
ബലു ശ്രീ വേംകടപതി നിന്നുഗൊലിചി |
വൊലുകു ചംചലമു ലൊദ്ദനവേ ||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics