Malayalam

Annamayya Keerthanas Musina Mutyalakele – Malayalam

Comments Off on Annamayya Keerthanas Musina Mutyalakele – Malayalam 17 October 2010

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

രചന: അന്നമാചാര്യ

മൂസിന മുത്യാല കേലേ മൊരഗുലു
ആശല ചിത്താനി കേലേ അലവോകലു ||

കംദുലേനി മോമുന കേലേ കസ്തൂരി
ചിംദു നീ കൊപ്പുന കേലേ ചേമംതുലു |
മംദയാനമുന കേലേ മട്ടെല മോതലു
ഗംധമേലേ പൈപൈ കമ്മനി നീ മേനികി ||

ഭാരപു ഗുബ്ബല കേലേ പയ്യെദ നീ
ബീരപു ജൂപുല കേലേ പെഡമോമു |
ജീരല ഭുജാല കേലേ ചെമടലു നീ
ഗോരംട ഗോള്ള കേലേ കൊനവാംഡ്ലു ||

മുദ്ദുല മാടല കേലേ മുദമുലു നീ
യദ്ദപു ജെക്കുല കേലേ അരവിരി |
വൊദ്ദികമാടല കേലേ വൂര്പുലു നീകു
നദ്ദമേലേ തിരു വേംകടാദ്രീശു ഗൂഡി ||

Read Related Stotrams:

– അന്നമയ്യ കീര്തന നാരായണതേ നമോ നമോ

– അന്നമയ്യ കീര്തന അദിവോ അല്ലദിവോ

– അന്നമയ്യ കീര്തന കൊംഡലലോ നെലകൊന്ന

– അന്നമയ്യ കീര്തന തംദനാനാ അഹി

– ശ്രീ വേംകടേശ്വര സ്തോത്രമ്

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics