Malayalam

Annamayya Keerthanas Muddugaare Yasoda – Malayalam

Comments Off on Annamayya Keerthanas Muddugaare Yasoda – Malayalam 12 June 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

രചന: അന്നമാചാര്യ

രാഗം: സാളംഗനാട

മുദ്ദുഗാരേ യശോദ മുംഗിടി മുത്യമു വീഡു |
തിദ്ദരാനി മഹിമല ദേവകീ സുതുഡു ||

അംത നിംത ഗൊല്ലെതല അരചേതി മാണിക്യമു |
പംത മാഡേ കംസുനി പാലി വജ്രമു |
കാംതുല മൂഡു ലോകാല ഗരുഡ പച്ച ബൂസ |
ചെംതല മാലോ നുന്ന ചിന്നി കൃഷ്ണുഡു ||

രതികേളി രുക്മിണികി രംഗു മോവി പഗഡമു |
മിതി ഗോവര്ധനപു ഗോമേധികമു |
സതമൈ ശംഖ ചക്രാല സംദുല വൈഡൂര്യമു |
ഗതിയൈ മമ്മു ഗാചേടി കമലാക്ഷുഡു ||

കാളിംഗുനി തലലപൈ ഗപ്പിന പുഷ്യരാഗമു |
യേലേടി ശ്രീ വേംകടാദ്രി യിംദ്രനീലമു |
പാല ജലനിധി ലോന ബായനി ദിവ്യ രത്നമു |
ബാലുനിവലെ ദിരിഗീ ബദ്മ നാഭുഡു ||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics