Devanagari,Sanskrit,Hindi

Annamayya Keerthanas Muddugaare Yasoda – Devanagari

Comments Off on Annamayya Keerthanas Muddugaare Yasoda – Devanagari 12 June 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in शुद्ध दॆवनागरी (Samskritam). View this in सरल दॆवनागरी (हिंन्दी), with simplified anuswaras for easy reading.
 

रचन: अन्नमाचार्य

रागं: सालङ्गनाट

मुद्दुगारे यशोद मुङ्गिटि मुत्यमु वीडु ।
तिद्दरानि महिमल देवकी सुतुडु ॥

अन्त निन्त गोल्लेतल अरचेति माणिक्यमु ।
पन्त माडे कंसुनि पालि वज्रमु ।
कान्तुल मूडु लोकाल गरुड पच्च बूस ।
चेन्तल मालो नुन्न चिन्नि कृष्णुडु ॥

रतिकेलि रुक्मिणिकि रङ्गु मोवि पगडमु ।
मिति गोवर्धनपु गोमेधिकमु ।
सतमै शङ्ख चक्राल सन्दुल वैडूर्यमु ।
गतियै मम्मु गाचेटि कमलाक्षुडु ॥

कालिङ्गुनि तललपै गप्पिन पुष्यरागमु ।
येलेटि श्री वेङ्कटाद्रि यिन्द्रनीलमु ।
पाल जलनिधि लोन बायनि दिव्य रत्नमु ।
बालुनिवले दिरिगी बद्म नाभुडु ॥

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics