Malayalam

Annamayya Keerthanas Meloko Srungaararaaya – Malayalam

0 Comments 12 June 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

രചന: അന്നമാചാര്യ

മേലുകോ ശൃംഗാരരായ മേടി മദനഗോപാല |
മേലുകോവെ നാപാല മുംചിന നിധാനമാ ||

സംദഡിചേ ഗോപികല ജവ്വനവനമുലോന |
കംദുവംദിരിഗേ മദഗജമവു |
യിംദുമുഖി സത്യഭാമ ഹൃദയ പദ്മമുലോനി |
ഗംധമു മരിഗിനട്ടി ഗംഡു തുമ്മെദ ||

ഗതിഗൂഡി രുക്മിണികൗഗിട പംജരമുലോ |
രതിമുദ്ദു ഗുരിസേടി രാചിലുകാ |
സതുല പദാരുവേല ജംട കന്നുല ഗലുവല- |
കിതമൈ പൊഡിമിന നാ യിംദു ബിംബമ ||

വരുസം ഗൊലനിലോനി വാരി ചന്നുംഗൊംഡലപൈ |
നിരതി വാലിന നാ നീലമേഘമാ |
ശിരനുരമുന മോചി ശ്രീ വേംകടാദ്രി മീദ |
ഗരിമ വരാലിച്ചേ കല്പതരുവാ ||

Share your view

Post a comment

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics