Malayalam

Annamayya Keerthanas Maccha Kurma Varaha – Malayalam

Comments Off on Annamayya Keerthanas Maccha Kurma Varaha – Malayalam 12 June 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

രചന: അന്നമാചാര്യ

മച്ച കൂര്മ വരാഹ മനുഷ്യ സിംഹ വാമനാ
യിച്ച രാമ രാമ രാമ ഹിത ബുധ്ധ കലികീ ||

നന്നുഗാവു കേശവ നാരായണ മാധവ
മന്നിംചു ഗോവിംദ വിഷ്ണു മധുസൂദന |
വന്നെല ത്രിവിക്രമ വാമനാ ശ്രീധരാ
സന്നുതിംചേ ഹൃഷികേശ സാരകു പദ്മനാഭ ||

കംടിമി ദാമോദര സംകര്ഷണ വാസുദേവ
അംടേജാലു പ്രദ്യുമ്നുഡാ അനിരുധ്ധുഡാ |
തൊംടേ പുരുഷോത്തമ അഥോക്ഷജാ നാരസിംഹമാ
ജംടവായുകു മച്യുത ജനാര്ദന ||

മൊക്കേമു വുപേംദ്ര ഹരി മോഹന ശ്രീകൃഷ്ണരായ
യെക്കിതി ശ്രീവേംകട മിംദിരാനാഥ |
യിക്കുവ നീ നാമമുലു യിവിയേ നാ ജപമുലു
ചക്കഗാ നീ ദാസുലമു സര്വേശ അനംത ||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics