Malayalam

Annamayya Keerthanas Laali Sree Krishunayya – Malayalam

0 Comments 12 June 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

രചന: അന്നമാചാര്യ

ലാലി ശ്രീ ക്രിഷ്ണയ്യ നീല മേഘവര്ണ
നവ നീല മേഘവര്ണ
ബാലഗോപാലപാല പവ്വളിംപരാ

സിംഗാരിംചിന മംചി ബംഗാരു ഊയലലോന
മരി ബംഗാരു ഊയലലോന
ശംഖു ചക്രഥരസ്വാമി നിദുരപോരാ

ലലിതാംഗി രുക്മിണീ ലലനായെ കാവലെനാ
നീകു ലലനായെ കാവലെനാ
പലുകു കോയില സത്യഭാമയെ കാവലെനാ

അംദെലൂ മുവ്വലൂ സംദഡിഗ മ്രോയഗനു
അതി സംദഡിഗ മ്രോയഗനു
അംദമുഗാനു നീവു പവ്വലിംപരാ

പഗഡാല പതകാലു കംഠനാ ധരിയിംചി
നീ കംഠനാ ധരിയിംചി
വംഗേവു തൊംഗേവു നിദുരപോരാ

അലുകലു പോനെല അലവേലു മംഗതോ
ശ്രീ അലവേലു മംഗതോ
കുലുകുചു ശയ്യനിംചു വെംകടേശ്വരുഡാ

Share your view

Post a comment

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics