Malayalam

Annamayya Keerthanas Kulukuga Nadavaro – Malayalam

Comments Off on Annamayya Keerthanas Kulukuga Nadavaro – Malayalam 12 June 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

രചന: അന്നമാചാര്യ

രാഗം: ദേസാളം

കുലുകക നഡവരോ കൊമ്മലാലാ |
ജലജല രാലീനി ജാജുലു മായമ്മകു ||

ഒയ്യനേ മേനു ഗദലീ നൊപ്പുഗാ നഡവരോ
ഗയ്യാളി ശ്രീപാദതാകു കാംതുലാലാ |
പയ്യെദ ചെറഗു ജാരീ ഭാരപു ഗുബ്ബല മിദ
അയ്യോ ചെമരിംചെ മാ യമ്മകു നെന്നുദുരു ||

ചല്ലെഡി ഗംദവൊഡിയൈ ജാരീ നിലുവരോ
പല്ലകി വട്ടിന മുദ്ദു ബണതുലാല |
മൊല്ലമൈന കുംദനപു മുത്യാല കുച്ചുലദര
ഗല്ലനുചു ഗംകണാലു ഗദലീമായമ്മകു ||

ജമളി മുത്യാല തോഡി ചമ്മാളിഗ ലിഡരോ
രമണികി മണുല നാരതു ലെത്തരോ |
അമരിംചി കൗഗിട നലമേലു മംഗനിദെ
സമകൂഡെ വേംകടേശ്വരുഡു മാ യമ്മകു ||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics