Devanagari,Sanskrit,Hindi

Annamayya Keerthanas Kulukuga Nadavaro – Devanagari

Comments Off on Annamayya Keerthanas Kulukuga Nadavaro – Devanagari 12 June 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in शुद्ध दॆवनागरी (Samskritam). View this in सरल दॆवनागरी (हिंन्दी), with simplified anuswaras for easy reading.
 

रचन: अन्नमाचार्य

रागं: देसालं

कुलुकक नडवरो कोम्मलाला ।
जलजल रालीनि जाजुलु मायम्मकु ॥

ओय्यने मेनु गदली नोप्पुगा नडवरो
गय्यालि श्रीपादताकु कान्तुलाला ।
पय्येद चेऱगु जारी भारपु गुब्बल मिद
अय्यो चेमरिञ्चे मा यम्मकु नेन्नुदुरु ॥

चल्लेडि गन्दवोडियै जारी निलुवरो
पल्लकि वट्टिन मुद्दु बणतुलाल ।
मोल्लमैन कुन्दनपु मुत्याल कुच्चुलदर
गल्लनुचु गङ्कणालु गदलीमायम्मकु ॥

जमलि मुत्याल तोडि चम्मालिग लिडरो
रमणिकि मणुल नारतु लेत्तरो ।
अमरिञ्चि कौगिट नलमेलु मङ्गनिदे
समकूडे वेङ्कटेश्वरुडु मा यम्मकु ॥

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics