Devanagari,Sanskrit,Hindi

Annamayya Keerthanas Ksheerabdi Kanyakaku – Devanagari

Comments Off on Annamayya Keerthanas Ksheerabdi Kanyakaku – Devanagari 12 June 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in शुद्ध दॆवनागरी (Samskritam). View this in सरल दॆवनागरी (हिंन्दी), with simplified anuswaras for easy reading.
 

रचन: अन्नमाचार्य

क्षीराब्धि कन्यककु श्री महालक्ष्मिकिनि
नीरजालयमुनकु नीराजनम् ॥

जलजाक्षि मोमुनकु जक्कव कुचम्बुलकु
नेलकोन्न कप्पुरपु नीराजनम् ।
अलिवेणि तुरुमुनकु हस्तकमलम्बुलकु
निलुवुमाणिक्यमुल नीराजनम् ॥

चरण किसलयमुलकु सकियरम्भोरुलकु
निरतमगु मुत्तेल नीराजनम् ।
अरिदि जघनम्बुनकु अतिवनिजनाभिकिनि
निरति नानावर्ण नीराजनम् ॥

पगटु श्रीवेङ्कटेशु पट्टपुराणियै
नेगडु सतिकललकुनु नीराजनम् ।
जगति नलमेल्मङ्ग चक्कदनमुलकेल्ल
निगुडु निज शोभनपु नीराजनम् ॥

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics