Malayalam

Annamayya Keerthanas Kolichina Vaarala – Malayalam

Comments Off on Annamayya Keerthanas Kolichina Vaarala – Malayalam 12 June 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

രചന: അന്നമാചാര്യ

കൊലിചിന വാരല കൊംഗുപൈഡിതഡു |
ബലിമി താരക ബ്രഹ്മമീതഡു ||

ഇനവംശാംബുധി നെഗസിന തേജമു |
ഘനയജ്ഞംബുല ഗല ഫലമു |
മനുജരൂപമുന മനിയെഡി ബ്രഹ്മമു |
നിനുവുല രഘുകുല നിധാനമീതഡു ||

പരമാന്നമുലോപലി സാരപുജവി |
പരഗിനദിവിജുല ഭയഹരമു |
മരിഗിനസീതാ മംഗളസൂത്രമു |
ധരലോ രാമാവതാരംബിതഡു ||

ചകിതദാനവുല സംഹാരചക്രമു |
സകല വനചരുല ജയകരമു |
വികസിതമഗു ശ്രീവേംകട നിലയമു |
പ്രകടിത ദശരഥ ഭാഗ്യംബിതഡു ||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics