Malayalam

Annamayya Keerthanas Kolani Dopariki – Malayalam

0 Comments 12 June 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

രചന: അന്നമാചാര്യ

കൊലനി ദോപരികി ഗൊബ്ബിള്ളോ യദു |
കുല സ്വാമികിനി ഗൊബ്ബിള്ളോ ||

കൊംഡ ഗൊഡുഗുഗാ ഗോവുല ഗാചിന |
കൊംഡൊക ശിശുവുനകു ഗൊബ്ബിള്ളോ |
ദംഡഗംപു ദൈത്യുല കെല്ലനു തല |
ഗുംഡു ഗംഡനികി ഗൊബ്ബിള്ളോ ||

പാപ വിധുല ശിശുപാലുനി തിട്ടുല |
കോപഗാനികിനി ഗൊബ്ബിള്ളോ |
യേപുന കംസുനി യിഡുമല ബെട്ടിന |
ഗോപ ബാലുനികി ഗൊബ്ബിള്ളോ ||

ദംഡിവൈരുലനു തരിമിന ദനുജുല |
ഗുംഡെ ദിഗുലുനകു ഗൊബ്ബിള്ളോ |
വെംഡിപൈഡി യഗു വേംകട ഗിരിപൈ |
കൊംഡലയ്യകുനു ഗൊബ്ബിള്ളോ ||

Share your view

Post a comment

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics