Kannada

Annamayya Keerthanas Kim Karishyaami – Kannada

Comments Off on Annamayya Keerthanas Kim Karishyaami – Kannada 12 June 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in ಸರಳ ಕನ್ನಡ. View this in ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡ, with correct anuswaras marked.
 

ರಚನ: ಅನ್ನಮಾಚಾರ್ಯ

ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಕಿಂ ಕರೋಮಿ ಬಹುಳ-
ಶಂಕಾಸಮಾಧಾನಜಾಡ್ಯಂ ವಹಾಮಿ ||

ನಾರಾಯಾಣಂ ಜಗನ್ನಾಥಂ ತ್ರಿಲೋಕೈಕ-
ಪಾರಾಯಣಂ ಭಕ್ತಪಾವನಮ್ |
ದೂರೀಕರೋಮ್ಯಹಂ ದುರಿತದೂರೇಣ ಸಂ-
ಸಾರಸಾಗರಮಗ್ನಚಂಚಲತ್ವೇನ ||

ತಿರುವೇಂಕಟಾಚಲಾಧೀಶ್ವರಂ ಕರಿರಾಜ- |
ವರದಂ ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲಮ್ |
ಪರಮಪುರುಷಂ ಕೃಪಾಭರಣಂ ನ ಭಜಾಮಿ
ಮರಣಭವದೇಹಾಭಿಮಾನಂ ವಹಾಮಿ||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics