Malayalam

Annamayya Keerthanas Kattedura Vaikuntham – Malayalam

Comments Off on Annamayya Keerthanas Kattedura Vaikuntham – Malayalam 17 October 2010

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

രചന: അന്നമാചാര്യ

കട്ടെദുര വൈകുംഠമു കാണാചയിന കൊംഡ
തെട്ടലായ മഹിമലേ തിരുമല കൊംഡ ||

വേദമുലേ ശിലലൈ വെലസിനദി കൊംഡ
യേദെസ ബുണ്യരാസുലേ യേരുലൈനദി കൊംഡ |
ഗാദിലി ബ്രഹ്മാദി ലോകമുല കൊനലു കൊംഡ
ശ്രീദേവു ഡുംഡേടി ശേഷാദ്രി കൊംഡ ||

സര്വദേവതലു മൃഗജാതുലൈ ചരിംചേ കൊംഡ
നിര്വഹിംചി ജലധുലേ നിട്ടചരുലൈന കൊംഡ |
വുര്വി ദപസുലേ തരുവുലൈ നിലചിന കൊംഡ
പൂര്വ ടംജനാദ്രി യീ പൊഡവാടി കൊംഡ ||

വരമുലു കൊടാരുഗാ വക്കാണിംചി പെംചേ കൊംഡ
പരഗു ലക്ഷ്മീകാംതു സോബനപു ഗൊംഡ |
കുരിസി സംപദലെല്ല ഗുഹല നിംഡിന കൊംഡ
വിരിവൈന ദദിവോ ശ്രീ വേംകടപു ഗൊംഡ ||

Read Related Stotrams:

– അന്നമയ്യ കീര്തന നാരായണതേ നമോ നമോ

– അന്നമയ്യ കീര്തന അദിവോ അല്ലദിവോ

– അന്നമയ്യ കീര്തന കൊംഡലലോ നെലകൊന്ന

– അന്നമയ്യ കീര്തന തംദനാനാ അഹി

– ശ്രീ വേംകടേശ്വര സ്തോത്രമ്

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics