Devanagari,Sanskrit,Hindi

Annamayya Keerthanas Kanti Sukravaaramu – Devanagari

Comments Off on Annamayya Keerthanas Kanti Sukravaaramu – Devanagari 12 June 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in शुद्ध दॆवनागरी (Samskritam). View this in सरल दॆवनागरी (हिंन्दी), with simplified anuswaras for easy reading.
 

रचन: अन्नमाचार्य

कण्टि शुक्रवारमु गडिय लेडिण्ट ।
अण्टि अलमेल्मङ्ग अण्डनुण्डे स्वामिनि ॥

सोम्मुलन्नी कडपेट्टि सोम्पुतो गोणमुगट्टि ।
कम्मनि कदम्बमु कप्पु कन्नीरु ।
चेम्मतोनु वेष्टुवलु रोम्मुतल मोलजुट्टि ।
तुम्मेद मैचायतोन नेम्मदिनुण्डे स्वामिनि ॥

पच्चकप्पुरमे नूरिपसिडि गिन्नेलनिञ्चि ।
तेच्चि शिरसादिग दिगनलदि ।
अच्चेरपडि चूडनन्दरि कनुलकिम्पै ।
निच्चमल्ले पूवुवले निटुतानुण्डे स्वामिनि ॥

तट्टुपुनुगे कूरिचिचट्टलु चेरिचिनिप्पु ।
पट्टि करिगिञ्चु वेण्डि पल्यालनिञ्चि ।
दट्टमुग मेनु निण्डपट्टिञ्चि दिद्दि ।
बिट्टु वेडुक मुरियु चुण्डेबित्तरि स्वामिनि ॥

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics