Malayalam

Annamayya Keerthanas Kanti Nakhilaanda – Malayalam

Comments Off on Annamayya Keerthanas Kanti Nakhilaanda – Malayalam 12 June 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

രചന: അന്നമാചാര്യ

കംടി നഖിലാംഡ തതി കര്തനധികുനി ഗംടി |
കംടി നഘമുലു വീഡുകൊംടി നിജമൂര്തി ഗംടി ||

മഹനീയ ഘന ഫണാമണുല ശൈലമു ഗംടി |
ബഹു വിഭവമുല മംടപമുലു ഗംടി |
സഹജ നവരത്ന കാംചന വേദികലു ഗംടി |
രഹി വഹിംചിന ഗോപുരമുലവെ കംടി ||

പാവനംബൈന പാപവിനാശമു ഗംടി |
കൈവശംബഗു ഗഗന ഗംഗ ഗംടി |
ദൈവികപു പുണ്യതീര്ഥമുലെല്ല ബൊഡഗംടി |
കോവിദുലു ഗൊനിയാഡു കോനേരി ഗംടി ||

പരമ യോഗീംദ്രുലകു ഭാവഗോചരമൈന |
സരിലേനി പാദാംബുജമുല ഗംടി |
തിരമൈന ഗിരിചൂപു ദിവ്യഹസ്തമു ഗംടി |
തിരു വേംകടാചലാധിപു ജൂഡഗംടി ||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics