Devanagari,Sanskrit,Hindi

Annamayya Keerthanas Kanti Nakhilaanda – Devanagari

Comments Off on Annamayya Keerthanas Kanti Nakhilaanda – Devanagari 12 June 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in शुद्ध दॆवनागरी (Samskritam). View this in सरल दॆवनागरी (हिंन्दी), with simplified anuswaras for easy reading.
 

रचन: अन्नमाचार्य

कण्टि नखिलाण्ड तति कर्तनधिकुनि गण्टि ।
कण्टि नघमुलु वीडुकोण्टि निजमूर्ति गण्टि ॥

महनीय घन फणामणुल शैलमु गण्टि ।
बहु विभवमुल मण्टपमुलु गण्टि ।
सहज नवरत्न काञ्चन वेदिकलु गण्टि ।
रहि वहिञ्चिन गोपुरमुलवे कण्टि ॥

पावनम्बैन पापविनाशमु गण्टि ।
कैवशम्बगु गगन गङ्ग गण्टि ।
दैविकपु पुण्यतीर्थमुलेल्ल बोडगण्टि ।
कोविदुलु गोनियाडु कोनेरि गण्टि ॥

परम योगीन्द्रुलकु भावगोचरमैन ।
सरिलेनि पादाम्बुजमुल गण्टि ।
तिरमैन गिरिचूपु दिव्यहस्तमु गण्टि ।
तिरु वेङ्कटाचलाधिपु जूडगण्टि ॥

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics