Malayalam

Annamayya Keerthanas Kamadhenuvide – Malayalam

Comments Off on Annamayya Keerthanas Kamadhenuvide – Malayalam 22 June 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

രചന: അന്നമാചാര്യ

കാമധേനു വിദേ കല്പവൃക്ഷ മിദേ
പ്രാമാണ്യമു ഗല പ്രപന്നുലകു ||

ഹരിനാമജപമേ ആഭരണംബുലു
പരമാത്മുനിനുതി പരിമളമു |
ദരണിദരു പാദസേവേ ഭോഗമു
പരമംബെരിഗിന പ്രപന്നുലകു ||

ദേവുനി ധ്യാനമു ദിവ്യാന്നംബുലു
ശ്രീവിഭു ഭക്തേ ജീവനമു |
ആവിഷ്ണു കൈംകര്യമേ സംസാരമു
പാവനുലഗു യീ പ്രപന്നുലകു ||

യേപുന ശ്രീവേംകടേശുഡേ സര്വമു
ദാപൈ യിതനി വംദനമേ വിധി |
കാപുഗ ശരണാഗതുലേ ചുട്ടാലു
പൈ പയി ഗെലിചിന പ്രപന്നുലകു ||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics