Oriya

Annamayya Keerthanas Jo Achyutananda – Oriya

Comments Off on Annamayya Keerthanas Jo Achyutananda – Oriya 17 October 2010

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

ରଚନ: ଅନ୍ନମାଚାର୍ୟ

ଜୋ ଅଚ୍ୟୁତାନଂଦ ଜୋଜୋ ମୁକୁଂଦା
ରାଵେ ପରମାନଂଦ ରାମ ଗୋଵିଂଦା ||

ଅଂଗଜୁନି ଗନ୍ନ ମା ୟନ୍ନ ୟିଟୁ ରାରା
ବଂଗାରୁ ଗିନ୍ନେଲୋ ପାଲୁ ପୋସେରା |
ଦୋଂଗ ନୀଵନି ସତୁଲୁ ଗୋଂକୁଚୁନ୍ନାରା
ମୁଂଗିଟ ନାଡରା ମୋହନାକାର ||

ଗୋଵର୍ଧନଂବେଲ୍ଲ ଗୋଡୁଗୁଗା ପଟ୍ଟି
କାଵରମ୍ମୁନ ନୁନ୍ନ କଂସୁପଡଗୋଟ୍ଟି |
ନୀଵୁ ମଧୁରାପୁରମୁ ନେଲଚେପଟ୍ଟି
ଠୀଵିତୋ ନେଲିନ ଦେଵକୀପଟ୍ଟି ||

ନଂଦୁ ନିଂଟନୁ ଜେରି ନୟମୁ ମୀରଅଂଗ
ଚଂଦ୍ରଵଦନଲୁ ନୀକୁ ସେଵ ଚେୟଂଗ |
ନଂଦମୁଗ ଵାରିଂଡ୍ଲ ନାଡୁଚୁଂଡଂଗ
ମଂଦଲକୁ ଦୋଂଗ ମା ମୁଦ୍ଦୁରଂଗ ||

ପାଲଵାରାଶିଲୋ ପଵଳିଂଚିନାଵୁ
ବାଲୁଗା ମୁନୁଲ କଭୟମିଚ୍ଚିନାଵୁ |
ମେଲୁଗା ଵସୁଦେଵୁ କୁଦୟିଂଚିନାଵୁ
ବାଲୁଡୈ ୟୁଂଡି ଗୋପାଲୁଡୈନାଵୁ ||

ଅଟ୍ଟୁଗଟ୍ଟିନ ମୀଗ ଡଟ୍ଟେ ତିନ୍ନାଡେ
ପଟ୍ଟି କୋଡଲୁ ମୂତିପୈ ରାସିନାଡେ |
ଅଟ୍ଟେ ତିନେନନି ୟତ୍ତ ୟଡଗ ଵିନ୍ନାଡେ
ଗଟ୍ଟିଗା ନିଦି ଦୋଂଗ କୋଟ୍ଟୁମନ୍ନାଡେ ||

ଗୋଲ୍ଲଵାରିଂଡ୍ଲକୁ ଗୋବ୍ବୁନକୁବୋୟି
କୋଲ୍ଲଲୁଗା ତ୍ରାଵି କୁଂଡଲନୁ ନେୟି |
ଚେଲ୍ଲୁନା ମଗନାଂଡ୍ର ଜେଲିଗି ୟୀଶାୟୀ
ଚିଲ୍ଲତନମୁଲୁ ସେୟ ଜେଲ୍ଲୁନଟଵୋୟି ||

ରେପଲ୍ଲେ ସତୁଲେଲ୍ଲ ଗୋପଂବୁତୋନୁ
ଗୋପମ୍ମ ମୀ କୋଡୁକୁ ମା ୟିଂଡ୍ଲ ଲୋନୁ |
ମାପୁଗାନେ ଵଚ୍ଚି ମା ମାନମୁଲନୁ
ନୀ ପାପଡେ ଚେରଇଚେ ନେମଂଦୁମମ୍ମ ||

ଓକନି ୟାଲିନିଦେଚ୍ଚି ନୋକନି କଡବେଟ୍ଟି
ଜଗଡମୁଲୁ କଲିପିଂଚି ସତିପତୁଲବଟ୍ଟି |
ପଗଲୁ ନଲୁଜାମୁଲୁନୁ ବାଲୁଡୈ ନଟ୍ଟି
ମଗନାଂଡ୍ର ଚେପଟ୍ଟି ମଦନୁଡୈ ନଟ୍ଟି ||

ଅଲିଗି ତୃଣାଵର୍ତୁ ନଵନି ଗୂଲ୍ଚିତିଵି
ବଲିମିମୈ ବୂତନ ବଟ୍ଟି ପୀଲ୍ଚିତିଵି |
ଚେଲଗି ଶକଟାସୁରୁନି ଜେରି ଡୋଲ୍ଚିତିଵି
ତଲଚି ମଦ୍ଦୁଲୁ ରେଂଡୁ ଧରଣି ଵ୍ରାଲ୍ଚିତିଵି ||

ହଂଗୁଗା ତାଳ୍ଳପାକନ୍ନୟ୍ୟ ଚାଲ
ଶୃଂଗାର ରଚନଗା ଚେପ୍ପେ ନୀ ଜୋଲ |
ସଂଗତିଗ ସକଲ ସଂପଦଲ ନୀଵେଳ
ମଂଗଳମୁ ତିରୁପଟ୍ଲ ମଦନଗୋପାଲ ||

Read Related Stotrams:

– ଅନ୍ନମୟ୍ୟ କୀର୍ତନ ନାରାୟଣତେ ନମୋ ନମୋ

– ଅନ୍ନମୟ୍ୟ କୀର୍ତନ ଅଦିଵୋ ଅଲ୍ଲଦିଵୋ

– ଅନ୍ନମୟ୍ୟ କୀର୍ତନ କୋଂଡଲଲୋ ନେଲକୋନ୍ନ

– ଅନ୍ନମୟ୍ୟ କୀର୍ତନ ତଂଦନାନା ଅହି

– ଶ୍ରୀ ଵେଂକଟେଶ୍ଵର ସ୍ତୋତ୍ରମ

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics