Devanagari,Sanskrit,Hindi

Annamayya Keerthanas Jaya Lakshmi Vara Lakshmi – Devanagari

Comments Off on Annamayya Keerthanas Jaya Lakshmi Vara Lakshmi – Devanagari 12 June 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in शुद्ध दॆवनागरी (Samskritam). View this in सरल दॆवनागरी (हिंन्दी), with simplified anuswaras for easy reading.
 

रचन: अन्नमाचार्य

रागं: ललित

जयलक्ष्मि वरलक्ष्मि सङ्ग्राम वीरलक्ष्मि ।
प्रियुरालवै हरिकिं बेरसितिवम्मा ॥

पालजलनिधिलोनि पसनैनमीङ्गड
मेलिमितामरलोनि मिञ्चुवासन ।
नीलवर्णुनुरमुपै निण्डिननिधानमवै
येलेवु लोकमुलु मम्मेलवम्मा ॥

चन्दुरुतोडं बुट्टिन सम्पदलमेऱुङ्गवो
कन्दुव ब्रह्मलं गाचेकल्पवल्लि ।
अन्दिनगोविन्दुनिकि अण्डने तोडुनीडवै
वुन्दानवु मा‌इण्टने वुण्डवम्मा ॥

पदियारुवन्नेलतो बङ्गारुपतिम
चेदरनिवेदमुलचिगुरुम्बोडि ।
येदुट श्रीवेङ्कटेशुनिल्लालवै नीवु
निदुल निलिचेतल्लि नीवारमम्मा ॥

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics