Devanagari,Sanskrit,Hindi

Annamayya Keerthanas Jaya Jaya Raamaa – Devanagari

Comments Off on Annamayya Keerthanas Jaya Jaya Raamaa – Devanagari 12 June 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in शुद्ध दॆवनागरी (Samskritam). View this in सरल दॆवनागरी (हिंन्दी), with simplified anuswaras for easy reading.
 

रचन: अन्नमाचार्य

जय जय रामा समरविजय रामा ।
भयहर निजभक्तपारीण रामा ॥

जलधिबन्धिञ्चिन सौमित्रिरामा
सेलविल्लुविरचिनसीतारामा ।
अलसुग्रीवुनेलिनायोध्यरामा
कलिगि यज्ञमुगाचेकौसल्यरामा ॥

अरिरावणान्तक आदित्यकुलरामा
गुरुमौनुलनु गानेकोदण्डरामा ।
धर नहल्यपालिटिदशरथरामा
हरुराणिनुतुललोकाभिरामा ॥

अतिप्रतापमुल मायामृगान्तक रामा
सुतकुशलवप्रिय सुगुण रामा ।
विततमहिमलश्रीवेङ्कटाद्रिरामा
मतिलोनबायनिमनुवंशरामा ॥

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics