Malayalam

Annamayya Keerthanas Jagadapu Chanuvula – Malayalam

Comments Off on Annamayya Keerthanas Jagadapu Chanuvula – Malayalam 17 October 2010

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

രചന: അന്നമാചാര്യ

ജഗഡപു ചനുവുല ജാജര
സഗിനല മംചപു ജാജര ||

മൊല്ലലു തുരുമുല മുഡിചിന ബരുവുന
മൊല്ലപു സരസപു മുരിപെമുന |
ജല്ലന പുപ്പൊഡി ജാരഗ പതിപൈ ചല്ലേ പതിപൈ
ചല്ലേ രതിവലു ജാജര ||

ഭാരപു കുചമുല പൈപൈ കഡു സിം-
ഗാരമു നെരപേടി ഗംധവൊഡി |
ചേരുവ പതിപൈ ചിംദഗ പഡതുലു
സാരെകു ചല്ലേരു ജാജര ||

ബിംകപു കൂടമി പെനഗേടി ചെമടല
പംകപു പൂതല പരിമളമു |
വേംകടപതിപൈ വെലദുലു നിംചേരു
സംകുമ ദംബുല ജാജര ||

Read Related Stotrams:

– അന്നമയ്യ കീര്തന ഭാവയാമി ഗോപാലബാലം

– അന്നമയ്യ കീര്തന അദിവോ അല്ലദിവോ

– അന്നമയ്യ കീര്തന കൊംഡലലോ നെലകൊന്ന

– അന്നമയ്യ കീര്തന തംദനാനാ അഹി

– ശ്രീ വേംകടേശ്വര സ്തോത്രമ്

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics