Malayalam

Annamayya Keerthanas Itarulaku Ninu – Malayalam

Comments Off on Annamayya Keerthanas Itarulaku Ninu – Malayalam 12 June 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

രചന: അന്നമാചാര്യ

ഇതരുലകു നിനു നെരുഗദരമാ ||
സതതസത്യവ്രതുലു സംപൂര്ണമോഹവിര-
ഹിതുലെരുഗുദുരു നിനു നിംദിരാരമണാ ||

നാരീകടാക്ഷപടുനാരാചഭയരഹിത-
ശൂരുലെരുഗുദുരു നിനു ജൂചേടിചൂപു |
ഘൊരസംസാര സംകുലപരിച്ഛേദുലഗു-
ധീരുലെരുഗുദുരു നീദിവ്യവിഗ്രഹമു ||

രാഗഭോഗവിദൂര രംജിതാത്മുലു മഹാ-
ഭാഗുലെരുഗുദുരു നിനു ബ്രണുതിംചുവിധമു |
ആഗമോക്തപ്രകാരാഭിഗമ്യുലു മഹാ-
യോഗുലെരുഗുദുരു നീവുംഡേടിവുനികി ||

പരമഭാഗവത പദപദ്മസേവാനിജാ-
ഭരണു ലെരുഗുദുരു നീപലികേടിപലുകു |
പരഗുനിത്യാനംദ പരിപൂര്ണമാനസ-
സ്ഥിരു ലെരുഗുദുരു നിനു ദിരുവേംകടേശ ||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics