Devanagari,Sanskrit,Hindi

Annamayya Keerthanas Itarulaku Ninu – Devanagari

Comments Off on Annamayya Keerthanas Itarulaku Ninu – Devanagari 12 June 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in शुद्ध दॆवनागरी (Samskritam). View this in सरल दॆवनागरी (हिंन्दी), with simplified anuswaras for easy reading.
 

रचन: अन्नमाचार्य

इतरुलकु निनु नेरुगदरमा ॥
सततसत्यव्रतुलु सम्पूर्णमोहविर-
हितुलेरुगुदुरु निनु निन्दिरारमणा ॥

नारीकटाक्षपटुनाराचभयरहित-
शूरुलेरुगुदुरु निनु जूचेटिचूपु ।
घोरसंसार सङ्कुलपरिच्छेदुलगु-
धीरुलेरुगुदुरु नीदिव्यविग्रहमु ॥

रागभोगविदूर रञ्जितात्मुलु महा-
भागुलेरुगुदुरु निनु ब्रणुतिञ्चुविधमु ।
आगमोक्तप्रकाराभिगम्युलु महा-
योगुलेरुगुदुरु नीवुण्डेटिवुनिकि ॥

परमभागवत पदपद्मसेवानिजा-
भरणु लेरुगुदुरु नीपलिकेटिपलुकु ।
परगुनित्यानन्द परिपूर्णमानस-
स्थिरु लेरुगुदुरु निनु दिरुवेङ्कटेश ॥

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics