Malayalam

Annamayya Keerthanas Ippuditu Kalaganti – Malayalam

Comments Off on Annamayya Keerthanas Ippuditu Kalaganti – Malayalam 12 June 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

രചന: അന്നമാചാര്യ

രാഗം: ഭൂപാളം

ഇപ്പുഡിടു കലഗംടി നെല്ലലോകമുലകു |
അപ്പഡഗു തിരുവേംകടാദ്രീശു ഗംടി ||

അതിശയംബൈന ശേഷാദ്രിശിഖരമു ഗംടി |
പ്രതിലേനി ഗോപുര പ്രഭലു ഗംടി |
ശതകോടി സൂര്യ തേജമുലു വെലുഗഗ ഗംടി |
ചതുരാസ്യു ബൊഡഗംടി ചയ്യന മേല്കൊംടി ||

കനകരത്ന കവാട കാംതു ലിരുഗഡഗംടി |
ഘനമൈന ദീപസംഘമുലു ഗംടി |
അനുപമ മണീമയമ്മഗു കിരീടമു ഗംടി |
കനകാംബരമു ഗംടി ഗ്രക്കന മേല്കൊംടി ||

അരുദൈന ശംഖ ചക്രാദു ലിരുഗഡ ഗംടി |
സരിലേനി യഭയ ഹസ്തമു ഗംടി |
തിരുവേംകടാചലാധിപുനി ജൂഡഗ ഗംടി |
ഹരി ഗംടി ഗുരു ഗംടി നംതട മേല്കംടി ||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics