Devanagari,Sanskrit,Hindi

Annamayya Keerthanas Indariki Abhayambu – Devanagari

Comments Off on Annamayya Keerthanas Indariki Abhayambu – Devanagari 17 October 2010

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in शुद्ध दॆवनागरी (Samskritam). View this in सरल दॆवनागरी (हिंन्दी), with simplified anuswaras for easy reading.
 

रचन: अन्नमाचार्य

रागं: काम्भोजि रागं

इन्दरिकी अभयम्बु लिच्चु चेयि
कन्दुवगु मञ्चि बङ्गारु चेयि ॥

वेललेनि वेदमुलु वेदिकि तेच्चिन चेयि
विलुकु गुब्बलि किन्द चेर्चु चेयि ।
कलिकियगु भूकान्त कागलिञ्चिन चेयि
वलवैन कोनगोल्ल वाडिचेयि ॥

तनिवोक बलि चेत दानमडिगिन चेयि
वोनरङ्ग भू दान मोसगु चेयि ।
मोनसि जलनिधि यम्मुमोनकु तेच्चिन चेयि
एनय नागेलु धरियिञ्चु चेयि ॥

पुरसतुल मानमुलु पोल्लसेसिन चेयि
तुरगम्बु बरपेडि दोड्ड चेयि ।
तिरुवेङ्कटाचल धीशुडै मोक्षम्बु
तेरुवु प्राणुल केल्ल तेलिपेडि चेयि ॥

Read Related Stotrams:

– अन्नमय्य कीर्तन भावयामि गोपालबालं

– अन्नमय्य कीर्तन अदिवो अल्लदिवो

– अन्नमय्य कीर्तन कोण्डललो नेलकोन्न

– अन्नमय्य कीर्तन तन्दनाना अहि

– श्री वेङ्कटेश्वर स्तोत्रम्

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics