Malayalam

Annamayya Keerthanas Hari Naamamu Kadu – Malayalam

Comments Off on Annamayya Keerthanas Hari Naamamu Kadu – Malayalam 12 June 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

രചന: അന്നമാചാര്യ

ഹരിനാമമു കഡു നാനംദകരമു
മരുഗവോ മരുഗവോ മരുഗവോ മനസാ ||

നളിനാക്ഷു ശ്രീനാമമു
കലിദോഷഹരമു കൈവല്യമു |
ഫലസാരമു ബഹുബംധ മോചനമു
തലചവോ തലചവോ മനസാ ||

നഗധരു നാമമു നരകഹരണമു
ജഗദേകഹിതമു സമ്മതമു |
സഗുണ നിര്ഗുണമു സാക്ഷാത്കാരമു
പൊഗഡവോ പൊഗഡവോ പൊഗഡവോ മനസാ ||

കഡഗി ശ്രീവേംകടപതി നാമമു
ഒഡി ഒഡിനേ സംപത്കരമു |
അഡിയാലം ബില നതി സുഖമൂലമു
തഡവവോ തഡവവോ തഡവവോ മനസാ ||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics