Malayalam

Annamayya Keerthanas Gaaline Poya – Malayalam

Comments Off on Annamayya Keerthanas Gaaline Poya – Malayalam 12 June 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

രചന: അന്നമാചാര്യ

ഗാലിനേ പോയ ഗലകാലമു
താലിമികി ഗൊംതയു ബൊദ്ദുലേദു ||

അഡുസു ചൊരനേ പട്ടെ നടുനിടു ഗാള്ളു
ഗുഡുഗുകൊനനേ പട്ടെ ഗലകാലമു |
ഒഡലികി ജീവുനി കൊഡയഡൈനഹരി
ദഡവഗാ ഗൊംതയു ബൊദ്ദുലേദു ||

കലചി ചിംദനേ പട്ടെ ഗഡവഗ നിംചഗ ബട്ടെ കലുഷദേഹപുബാധ ഗലകാലമു |
തലപോസി തനപാലി ദൈവമൈന ഹരി
ദലചഗാ ഗൊംതയു ബൊദ്ദുലേദു |

ശിരമു മുഡുവബട്ടെ ചിക്കുദിയ്യഗ ബട്ടെ
ഗരിമല ഗപടാല ഗലകാലമു |
തിരുവേംകടഗിരി ദേവുഡൈനഹരി
ദരിചേരാ ഗൊംതയു ബൊദ്ദുലേദു ||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics