Malayalam

Annamayya Keerthanas Enta Matramuna – Malayalam

Comments Off on Annamayya Keerthanas Enta Matramuna – Malayalam 17 October 2010

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

രചന: അന്നമാചാര്യ

എംത മാത്രമുന എവ്വരു തലചിന, അംതമാത്രമേ നീവു
അംതരാംതരമുലെംചി ചൂഡ, പിംഡംതേ നിപ്പടി അന്നട്ലു ||

കൊലുതുരു മിമു വൈഷ്ണവുലു, കൂരിമിതോ വിഷ്ണുഡനി
പലുകുദുരു മിമു വേദാംതുലു, പരബ്രഹ്മംബനുചു |
തലതുരു മിമു ശൈവുലു, തഗിന ഭക്തുലുനൂ ശിവുഡനുചു
അലരി പൊഗഡുദുരു കാപാലികുലു, ആദി ഭൈരവുഡനുചു |

സരി മിമ്മുദുരു സാക്തേയുലു, ശക്തി രൂപു നീവനുചു
ദരിശനമുലു മിമു നാനാ വിധുലനു, തലുപുല കൊലദുല ഭജിംതുരു |
സിരുല മിമുനേ അല്പബുദ്ദി, തലചിനവാരികി അല്പംബഗുദവു
ദരിമല മിമുനേ ഘനമനി തലചിന, ഘനബുദ്ധുലകു ഘനുഡവു ||

നീവലന കൊരതേ ലേദു മരി നീരു കൊലദി താമരവു
ആവല ഭാഗീരധി ദരി വാഗുല ആ ജലമേ ഊരിനയട്ലു |
ശ്രീ വേംകടപതി നീവൈതേ മമു ചേകൊനി വുന്ന ദൈവ(മു)മനി
ഈവലനേ നീ ശരണനി എദനു, ഇദിയേ പരതത്വമു നാകു ||

Read Related Stotrams:

– അന്നമയ്യ കീര്തന നാരായണതേ നമോ നമോ

– അന്നമയ്യ കീര്തന അദിവോ അല്ലദിവോ

– അന്നമയ്യ കീര്തന കൊംഡലലോ നെലകൊന്ന

– അന്നമയ്യ കീര്തന തംദനാനാ അഹി

– ശ്രീ വേംകടേശ്വര സ്തോത്രമ്

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics