Devanagari,Sanskrit,Hindi

Annamayya Keerthanas Enta Matramuna – Devanagari

Comments Off on Annamayya Keerthanas Enta Matramuna – Devanagari 17 October 2010

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in शुद्ध दॆवनागरी (Samskritam). View this in सरल दॆवनागरी (हिंन्दी), with simplified anuswaras for easy reading.
 

रचन: अन्नमाचार्य

एन्त मात्रमुन एव्वरु तलचिन, अन्तमात्रमे नीवु
अन्तरान्तरमुलेञ्चि चूड, पिण्डन्ते निप्पटि अन्नट्लु ॥

कोलुतुरु मिमु वैष्णवुलु, कूरिमितो विष्णुडनि
पलुकुदुरु मिमु वेदान्तुलु, परब्रह्मम्बनुचु ।
तलतुरु मिमु शैवुलु, तगिन भक्तुलुनू शिवुडनुचु
अलरि पोगडुदुरु कापालिकुलु, आदि भैरवुडनुचु ।

सरि मिम्मुदुरु साक्तेयुलु, शक्ति रूपु नीवनुचु
दरिशनमुलु मिमु नाना विधुलनु, तलुपुल कोलदुल भजिन्तुरु ।
सिरुल मिमुने अल्पबुद्दि, तलचिनवारिकि अल्पम्बगुदवु
दरिमल मिमुने घनमनि तलचिन, घनबुद्धुलकु घनुडवु ॥

नीवलन कोरते लेदु मरि नीरु कोलदि तामरवु
आवल भागीरधि दरि वागुल आ जलमे ऊरिनयट्लु ।
श्री वेङ्कटपति नीवैते ममु चेकोनि वुन्न दैव(मु)मनि
ईवलने नी शरणनि एदनु, इदिये परतत्वमु नाकु ॥

Read Related Stotrams:

– अन्नमय्य कीर्तन नारायणते नमो नमो

– अन्नमय्य कीर्तन अदिवो अल्लदिवो

– अन्नमय्य कीर्तन कोण्डललो नेलकोन्न

– अन्नमय्य कीर्तन तन्दनाना अहि

– श्री वेङ्कटेश्वर स्तोत्रम्

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics