Malayalam

Annamayya Keerthanas Emoko Chigurutadharamuna – Malayalam

Comments Off on Annamayya Keerthanas Emoko Chigurutadharamuna – Malayalam 12 June 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

രചന: അന്നമാചാര്യ

ഏമൊകോ ചിഗുരുടധരമുന എഡനെഡകസ്തൂരി നിംഡെനു |
ഭാമിനി വിഭുനകു വ്രാസിന പത്രിക കാദു കദാ ||

കലികി ചകോരാക്ഷികി കഡകന്നുലു കെംപൈതോചിന |
ചെലുവംബിപ്പുഡിദേമോ ചിംതിംപരേചെലുലു |
നലുവുന പ്രാണേശ്വരുനിപൈ നാടിനയാകൊനചൂപുലു |
നിലുവുനപെരുകഗനംടിന നെത്തുരുകാദുകദാ ||

പഡതികി ചനുഗവമെരുഗുലു പൈപൈ പയ്യെദ വെലുപല |
കഡുമിംചിന വിധമേമോ കനുഗൊനരേ ചെലുലു |
വുഡുഗനി വേഡുകതോ പ്രിയുഡൊത്തിന നഖശശിരേഖലു |
വെഡലഗവേസവികാലപു വെന്നെലകാദുകദാ ||

മുദ്ദിയ ചെക്കുല കെലകുല മുത്യപു ജല്ലുല ചേര്പുല |
വൊദ്ദികലാഗുലിവേമോ ഊഹിംപരേ ചെലുലു |
ഗദ്ദരി തിരുവേംകടപതി കൊഗിടിയധരാമൃതമുല |
അദ്ദിന സുരതപു ചെമടല അംദമു കാദു കദാ ||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics