Devanagari,Sanskrit,Hindi

Annamayya Keerthanas Emoko Chigurutadharamuna – Devanagari

Comments Off on Annamayya Keerthanas Emoko Chigurutadharamuna – Devanagari 12 June 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in शुद्ध दॆवनागरी (Samskritam). View this in सरल दॆवनागरी (हिंन्दी), with simplified anuswaras for easy reading.
 

रचन: अन्नमाचार्य

एमोको चिगुरुटधरमुन एडनेडकस्तूरि निण्डेनु ।
भामिनि विभुनकु व्रासिन पत्रिक कादु कदा ॥

कलिकि चकोराक्षिकि कडकन्नुलु केम्पैतोचिन ।
चेलुवम्बिप्पुडिदेमो चिन्तिम्परेचेलुलु ।
नलुवुन प्राणेश्वरुनिपै नाटिनयाकोनचूपुलु ।
निलुवुनपेरुकगनण्टिन नेत्तुरुकादुकदा ॥

पडतिकि चनुगवमेरुगुलु पैपै पय्येद वेलुपल ।
कडुमिञ्चिन विधमेमो कनुगोनरे चेलुलु ।
वुडुगनि वेडुकतो प्रियुडोत्तिन नखशशिरेखलु ।
वेडलगवेसविकालपु वेन्नेलकादुकदा ॥

मुद्दिय चेक्कुल केलकुल मुत्यपु जल्लुल चेर्पुल ।
वोद्दिकलागुलिवेमो ऊहिम्परे चेलुलु ।
गद्दरि तिरुवेङ्कटपति कोगिटियधरामृतमुल ।
अद्दिन सुरतपु चेमटल अन्दमु कादु कदा ॥

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics