Malayalam

Annamayya Keerthanas Emani Pogadudume – Malayalam

Comments Off on Annamayya Keerthanas Emani Pogadudume – Malayalam 12 June 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

രചന: അന്നമാചാര്യ

രാഗം:ആഭേരി
താളം :ആദിതാളം

ഏമനി പൊഗദുഡുമേ യികനിനു |
ആമനി സൊബഗുല അലമേല്മംഗ ||

തെലികന്നുല നീ തേടലേ കദവേ |
വെലയഗ വിഭുനികി വെന്നെലലു |
പുലകല മൊലകല പൊദുലിവി ഗദവേ |
പലുമരു പുവ്വുല പാനുപുലു ||

തിയ്യപു നീമോവി തേനെലേ കദവേ |
വിയ്യപു രമണുനി വിംദുലിവി |
മുയ്യക മൂസിന മൊലക നവ്വു ഗദെ |
നെയ്യപു ഗപ്പുരപു നെരി ബാഗാലു ||

കൈവസമഗു നീ കൗഗിലേ കദവേ |
ശ്രീ വേംകടേശ്വരു സിരി നഗരു |
താവു കൊന്ന മീ തമകമുലേ കദേ |
കാവിംചിന മീ കല്യാണമുലു ||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics