Malayalam

Annamayya Keerthanas Ele Ele Maradalaa – Malayalam

0 Comments 12 June 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

രചന: അന്നമാചാര്യ

ഏലേ യേലേ മരദലാ ചാലുജാലു |
ചാലുനു ചാലു നീതോഡി സരസംബു ബാവ ||

ഗാടപു ഗുബ്ബലു ഗദലഗ ഗുലികേവു |
മാടല ദേടല മരദലാ |
ചീടികി മാടികി ജെനകേവേ വട്ടി |
ബൂടകാലു മാനിപോവേ ബാവ ||

അംദിംദെ നന്നു നദലിംചി വേസേവു |
മംദമേലപു മരദലാ |
സംദുകോ ദിരിഗേവി സടകാരിവോ ബാവ |
പൊംദുഗാദിക ബോവേ ബാവ ||

ചൊക്കപു ഗിലിഗിംതല ചൂപുല നന്നു |
മക്കുവ സേസിന മരദലാ |
ഗക്കുന നനു വേംകടപതി കൂഡിതി |
ദക്കിംചുകൊംടിവി തഗുലൈതി ബാവ ||

Share your view

Post a comment

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics