Malayalam

Annamayya Keerthanas Ee Suralu Ee Munulu – Malayalam

0 Comments 12 June 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

രചന: അന്നമാചാര്യ

ഈ സുരലീമുനു ലീചരാചരമുലു |
യിസകലമംതയു നിദി യെവ്വരു ||

എന്നിക നാമമു ലിടു നീവൈ യുംഡഗ |
യിന്നി നാമമു ലിടു നീവൈ യുംഡഗ |
വുന്നചോടനേ നീവു വുംഡുചുംഡുഗ മരി |
യിന്നിടാ ദിരുഗുവാ രിദി യെവ്വരു ||

വൊക്കരൂപൈ നീവു വുംഡുചുംഡഗ മരി |
തക്കിന യീരൂപമുലു താമെവ്വരു |
യിക്കഡനക്കഡ നീവു യിടു ആത്മലലോനുംഡ |
മക്കുവ നുംഡുവാരു മരി യെവ്വരു ||

ശ്രീവേംകടാദ്രിപൈ ചെലഗി നീ വുംഡഗാ |
ദൈവംബുലനുവാരു താമെവ്വരു |
കാവലസിനചോട കലിഗി നീവുംഡഗ |
യീവിശ്വപരിപൂണു ലിദി യെവ്വരു ||

Share your view

Post a comment

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics