Malayalam

Annamayya Keerthanas E Puraanamula Nenta Vedikinaa – Malayalam

Comments Off on Annamayya Keerthanas E Puraanamula Nenta Vedikinaa – Malayalam 12 June 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

രചന: അന്നമാചാര്യ

ഏപുരാണമുല നെംത വെദികിനാ |
ശ്രീപതിദാസുലു ചെഡ രെന്നഡുനു ||

വാരിവിരഹിതമുലു അവി ഗൊന്നാള്ളകു |
വിരസംബുലു മരി വിഫലമുലു |
നരഹരി ഗൊലി ചിടു നമ്മിനവരമുലു |
നിരതമു ലെന്നഡു നെലവുലു ചെഡവു ||

കമലാക്ഷുനി മതിഗാനനിചദുവുലു |
കുമതംബുലു ബഹുകുപഥമുലു |
ജമളി നച്യുതുനി സമാരാധനലു |
വിമലമുലേ കാനി വിതഥമുഗാവു ||

ശ്രീവല്ലഭുഗതി ജേരനിപദവുലു |
ദാവതുലു കപടധര്മമുലു |
ശ്രീവേംകടപതി സേവിംചുനേവലു |
പാവനമു ലധികഭാഗ്യപുസിരുലു ||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics