Devanagari,Sanskrit,Hindi

Annamayya Keerthanas E Puraanamula Nenta Vedikinaa – Devanagari

Comments Off on Annamayya Keerthanas E Puraanamula Nenta Vedikinaa – Devanagari 12 June 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in शुद्ध दॆवनागरी (Samskritam). View this in सरल दॆवनागरी (हिंन्दी), with simplified anuswaras for easy reading.
 

रचन: अन्नमाचार्य

एपुराणमुल नेन्त वेदिकिना ।
श्रीपतिदासुलु चेड रेन्नडुनु ॥

वारिविरहितमुलु अवि गोन्नाल्लकु ।
विरसम्बुलु मरि विफलमुलु ।
नरहरि गोलि चिटु नम्मिनवरमुलु ।
निरतमु लेन्नडु नेलवुलु चेडवु ॥

कमलाक्षुनि मतिगाननिचदुवुलु ।
कुमतम्बुलु बहुकुपथमुलु ।
जमलि नच्युतुनि समाराधनलु ।
विमलमुले कानि वितथमुगावु ॥

श्रीवल्लभुगति जेरनिपदवुलु ।
दावतुलु कपटधर्ममुलु ।
श्रीवेङ्कटपति सेविञ्चुनेवलु ।
पावनमु लधिकभाग्यपुसिरुलु ॥

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics