Tamil

Annamayya Keerthanas Deva Ee Tagavu Teerchavayyaa – Tamil

Comments Off on Annamayya Keerthanas Deva Ee Tagavu Teerchavayyaa – Tamil 12 June 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

ரசன: அன்னமாசார்ய

தேவ யீ தகவு தீர்சவய்யா
வேவேலகு னிதி வின்னபமய்யா ||

தனுவுன பொடமினததி னிம்த்ரியமுலு
பொனிகி யெக்கடிகி போவுனயா |
பெனகி தல்லிகட பிட்டலு புவிலோ
யெனகொனி யெக்கடி கேகுதுரய்யா ||

பொடுகுசு மனமுன பொடமின யாஸலு
அதன னெக்கடிகி னருகுனயா |
வொதுகுசு ஜலமுலனும்டு மத்ஸ்யமுலு
பதபடி யேகதி பாஸீனய்யா ||

லலி னொகடொகடிகி லம்கெலு னிவே
அலருசு னேமனி யம்துனயா |
பலு ஶ்ரீவேம்கடபதி னாயாத்மனு
கலிகிதி வெக்கடி கலுஷமுலய்யா ||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics