Malayalam

Annamayya Keerthanas Deva Ee Tagavu Teerchavayyaa – Malayalam

Comments Off on Annamayya Keerthanas Deva Ee Tagavu Teerchavayyaa – Malayalam 12 June 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

രചന: അന്നമാചാര്യ

ദേവ യീ തഗവു ദീര്ചവയ്യാ
വേവേലകു നിദി വിന്നപമയ്യാ ||

തനുവുന ബൊഡമിനതതി നിംദ്രിയമുലു
പൊനിഗി യെക്കഡികി ബോവുനയാ |
പെനഗി തല്ലികഡ ബിഡ്ഡലു ഭുവിലോ
യെനഗൊനി യെക്കഡി കേഗുദുരയ്യാ ||

പൊഡുഗുചു മനമുന ബൊഡമിന യാസലു
അദന നെക്കഡികി നരുഗുനയാ |
വൊദുഗുചു ജലമുലനുംഡു മത്സ്യമുലു
പദപഡി യേഗതി ബാസീനയ്യാ ||

ലലി നൊകടൊകടികി ലംകെലു നിവേ
അലരുചു നേമനി യംദുനയാ |
ബലു ശ്രീവേംകടപതി നായാത്മനു
ഗലിഗിതി വെക്കഡി കലുഷമുലയ്യാ ||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics