Devanagari,Sanskrit,Hindi

Annamayya Keerthanas Deva Ee Tagavu Teerchavayyaa – Devanagari

Comments Off on Annamayya Keerthanas Deva Ee Tagavu Teerchavayyaa – Devanagari 12 June 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in शुद्ध दॆवनागरी (Samskritam). View this in सरल दॆवनागरी (हिंन्दी), with simplified anuswaras for easy reading.
 

रचन: अन्नमाचार्य

देव यी तगवु दीर्चवय्या
वेवेलकु निदि विन्नपमय्या ॥

तनुवुन बोडमिनतति निन्द्रियमुलु
पोनिगि येक्कडिकि बोवुनया ।
पेनगि तल्लिकड बिड्डलु भुविलो
येनगोनि येक्कडि केगुदुरय्या ॥

पोडुगुचु मनमुन बोडमिन यासलु
अदन नेक्कडिकि नरुगुनया ।
वोदुगुचु जलमुलनुण्डु मत्स्यमुलु
पदपडि येगति बासीनय्या ॥

ललि नोकटोकटिकि लङ्केलु निवे
अलरुचु नेमनि यन्दुनया ।
बलु श्रीवेङ्कटपति नायात्मनु
गलिगिति वेक्कडि कलुषमुलय्या ॥

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics