Kannada

Annamayya Keerthanas Deva Devam Bhaje – Kannada

Comments Off on Annamayya Keerthanas Deva Devam Bhaje – Kannada 12 June 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in ಸರಳ ಕನ್ನಡ. View this in ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡ, with correct anuswaras marked.
 

ರಚನ: ಅನ್ನಮಾಚಾರ್ಯ

ರಾಗಂ: ಧನ್ನಾಸಿ

ದೇವ ದೇವಂ ಭಜೇ ದಿವ್ಯಪ್ರಭಾವಮ್ |
ರಾವಣಾಸುರವೈರಿ ರಣಪುಂಗವಮ್ ||

ರಾಜವರಶೇಖರಂ ರವಿಕುಲಸುಧಾಕರಂ
ಆಜಾನುಬಾಹು ನೀಲಾಭ್ರಕಾಯಮ್ |
ರಾಜಾರಿ ಕೋದಂಡ ರಾಜ ದೀಕ್ಷಾಗುರುಂ
ರಾಜೀವಲೋಚನಂ ರಾಮಚಂದ್ರಮ್ ||

ನೀಲಜೀಮೂತ ಸನ್ನಿಭಶರೀರಂ ಘನವಿ-
ಶಾಲವಕ್ಷಂ ವಿಮಲ ಜಲಜನಾಭಮ್ |
ತಾಲಾಹಿನಗಹರಂ ಧರ್ಮಸಂಸ್ಥಾಪನಂ
ಭೂಲಲನಾಧಿಪಂ ಭೋಗಿಶಯನಮ್ ||

ಪಂಕಜಾಸನವಿನುತ ಪರಮನಾರಾಯಣಂ
ಶಂಕರಾರ್ಜಿತ ಜನಕ ಚಾಪದಳನಮ್ |
ಲಂಕಾ ವಿಶೋಷಣಂ ಲಾಲಿತವಿಭೀಷಣಂ
ವೆಂಕಟೇಶಂ ಸಾಧು ವಿಬುಧ ವಿನುತಮ್ ||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics