Malayalam

Annamayya Keerthanas Dasaratha Raamaa – Malayalam

Comments Off on Annamayya Keerthanas Dasaratha Raamaa – Malayalam 12 June 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

രചന: അന്നമാചാര്യ

രാമ ദശരഥരാമ നിജ സത്യ-
കാമ നമോ നമോ കാകുത്ഥ്സരാമ ||

കരുണാനിധി രാമ കൗസല്യാനംദന രാമ
പരമ പുരുഷ സീതാപതിരാമ |
ശരധി ബംധന രാമ സവന രക്ഷക രാമ
ഗുരുതര രവിവംശ കോദംഡ രാമ ||

ദനുജഹരണ രാമ ദശരഥസുത രാമ
വിനുതാമര സ്തോത്ര വിജയരാമ |
മനുജാവതാരാ രാമ മഹനീയ ഗുണരാമ
അനിലജപ്രിയ രാമ അയോധ്യരാമ ||

സുലലിതയശ രാമ സുഗ്രീവ വരദ രാമ
കലുഷ രാവണ ഭയംകര രാമ |
വിലസിത രഘുരാമ വേദഗോചര രാമ
കലിത പ്രതാപ ശ്രീവേംകടഗിരി രാമ ||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics